Stiftet 3. Januar 1867

Denne siden er oppdatert 22.07.2019


MENY
| HJEM | STYRET | INNMELDING | ARRANGEMENTER | STUERTEN | UTLEIE | BÅTFØRER-PRØVEN |
 | SØLVKNOPEN | ÆRESMEDLEMMER | LENKER | HISTORIE | BACALAO-FESTIVALEN |


VEDTEKTER

for

BREVIK OG OMEGN SJØMANDSFORENING

 Stiftet 3. januar 1867§ 1. Brevik og Omegn Sjømandsforening har til formål å utvikle sjøfarten og sjømannsstanden og heve standens verdighet og rettigheter i samfunnet. Foreningen er upolitisk.

§ 2. Som medlem av foreningen opptas enhver ordentlig mann med sjøfartsinteresse / sjøfartsbakgrunn.

§ 3. Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for et år av gangen og er betalbar forskuddsvis.
Dersom noen unnlater å betale kontingenten ved innkrevnings­tidspunktet, anses han å være utmeldt av foreningen dersom betaling ikke foreligger innen utgangen av året.
Ved opptak som medlem, ilegges en innmeldingsavgift.
Ved innmelding i 4. kvartal ilegges kontingent først fra påfølgende år.

§ 4. Enhver utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig til formannen.

§ 5. Medlemmene velger på den årlige generalforsamlingen et styre bestående av 7 mann:

 1. Formann, viseformann, kasserer og sekretær ved særskilt valg.
 2. De øvrige tre styremedlemmer velges under ett.
 3. Fire varamedlemmer velges under ett.
 4. I styret bør det være en aktiv sjømann.

Videre velges:
To revisorer og en varamann,
Flaggkomité, Arrangementskoordinator og Valgkomité.

Alle valg til styret og som revisorer gjelder for to år, dog slik at halvparten er på valg hvert år. Varamenn velges for et år. 
Til å motta valg er ethvert medlem forpliktet. Uttredende styremedlemmer er fritatt for gjenvalg i to år.

§ 6. Styret sørger for best mulig å holde seg underrettet om saker som vedrører sjøfarten. Styret avholder månedlige møter.

§ 7. Den årlige generalforsamling avholdes i januar/ februar. På generalforsamlingen behandles: Årsmelding, revidert regnskap, budsjett, innkomne forslag, fastsettelse av kontingent, bevilgninger og valg. Innkalling til generalforsamlingen skjer ved minst 14 dagers varsel - enten ved brev, e-post til medlemmene eller annonsering i stedets aviser.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter styrets beslutning og skal dessuten innkalles når minst 25 medlemmer forlanger det. Innkallingsfrist jfr. § 7.

§ 9. Forandringer av foreningens vedtekter avgjøres på den ordinære generalforsamlingen og må der ha 2/3 flertall av de møtende medlemmer for forandringen.

§ 10. Hvis et medlem ved uverdig opptreden gir årsak til klage, kan styret ekskludere ham straks og kun opptas igjen etter forslag av 10 medlemmer. Ethvert medlem er ansvarlig for de gjester han medbringer.

§ 11. Alminnelige saker avgjøres etter avstemning ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget.

§ 12. Alle regninger/ bilag skal attesteres av formannen eller den han bemyndiger fra styret.

§ 13. Nye medlemmer kan opptas ved søknad til styret. Eget formular benyttes og to medlemmer må anbefale søknaden. Ved uenighet i styret om en søker skal opptas som medlem, kan saken ankes inn for medlemsmøte. Minst to av styrets medlemmer må fremsette slik anke innen styremøtets slutt. Styret informerer medlemsmøte om hvem som er opptatt som nye medlemmer.

§ 14. Styret er ansvarlig for driften av foreningens hus i Steensgaten 7.

§ 15. Spørsmål om oppløsning av foreningen kan kun behandles i ordinær generalforsamling. Dersom positivt vedtak om oppløsning blir vedtatt med minst 2/3 flertall av de møtende medlemmer, fremlegges vedtaket til endelig godkjenning på neste års ordinære generalforsamling. Her kreves også 2/3 flertall.

Eventuelle likvide midler fordeles av det sist fungerende styre og følgende skal skal legges til grunn:
- trengende sjømenn og deres etterlatte i Brevik og omegn. 
- ideelle og humanitære foreninger/ lag i Brevik og omegn.

Disse vedtekter er revidert og vedtatt på Generalforsamlingen 27. januar 2012. 

Faktaopplysninger om foreningen:

Adresse:                        Steensgt. 7, 3950 Brevik
Telefon:                        
905 97 667 (formann 2019).
E-postadresse:             
breviksjomandsforening@gmail.com
Medlem i:                       Sjømannforeningenes Landsforbund

Faste møtedager:
1. tirsdag i måneden:    Styremøte.
2. tirsdag i måneden:    Sammenkomst unntatt juni - august.
4. tirsdag i måneden:    Medlemsmøte unntatt mai - juli.

Møtene begynner normalt kl. 19.00 i Steensgt. 7.

Ved begynnelsen av møtesesongen (august-mai) får alle medlemmene tilsendt aktivitetslisten.


Webmaster - Gard "Dutte" Strøm